فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 09:56:43 +0330fa «روز قضاوت» در جشنواره آمریکایی به نمایش در می آید! http://www.faratab.com/news/1627/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C--%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%21 Mon, 09 May 16 15:56:20 +0430 «روز قضاوت» در جشنواره آمریکایی  به نمایش در می آید!
«روز قضاوت» در سالن بیلی وایلر UCLA امریکا به نمایش در می آید.

]]>