فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 21 Jan 21 18:00:05 +0330fa «غرور: تراژدیِ جنگ در قرن بیستم» نوشتۀ آلیستر هورن http://www.faratab.com/news/1592/-%C2%AB%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1%3A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C%D9%90-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%C2%BB-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%80-%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86 Sun, 08 May 16 15:56:18 +0430  «غرور: تراژدیِ جنگ در قرن بیستم» نوشتۀ آلیستر هورن
هورن نویسنده‌ای توانا است و «غرور» نیز کتاب خوش‌خوانی محسوب می‌شود. او دید خوبی برای انتخاب عبارات جذاب و حکایات تکان‌دهنده دارد. او به‌خوبی می‌داند که داستان را چگونه پیش ببرد.

]]>