فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 09:45:05 +0330fa موکو از تتویی سنتی تا نمادی برای غرور ملی http://www.faratab.com/news/1554/%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C Fri, 06 May 16 22:21:10 +0430 موکو از تتویی سنتی تا نمادی برای غرور ملی
در سال های اخیر موکو فقط به یک نوع از هنر تنزل پیدا کرد و دیگر پیام های قبیله ای را در خود ندارد. امروزه موکو برای مائوری ها بیشتر پیام دهنده غرور ملی و اتحاد است. گاهی برخی افراد بعد از اینکه در زندگی خود تغییری حاصل دادند از یک سمبل ...

]]>