فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 10:52:42 +0330fa عدم خشونت و رواداری در آرا و آثار سعدی http://www.faratab.com/news/5285/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C Thu, 12 Jan 17 02:45:02 +0330 عدم خشونت و رواداری در آرا و آثار سعدی
تساهل و تسامح یکی از اصول مهم و حیاتی اخلاق اجتماعی است. اگر دموکراسی را به‌منزله نحوهای از مدیریت که مبتنی بر تساهل و تسامح است، بدانیم، نسبت ما با این نحله ازلحاظ فرهنگی و تاریخی چگونه است؟ اگر سیر تاریخی ایران آکنده از شاهانی است که حامیان ناشکیبایی و

]]>
تساهل و مدارا در آثار و آرای جان لاک http://www.faratab.com/news/2463/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%DA%A9 Thu, 23 Jun 16 16:40:02 +0430 تساهل و مدارا در آثار و آرای جان لاک
لاک بر خلاف هابز غایت اصلی جامعه ی مدنی را نه فرار از ترس و مرگ خشونت آمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسان ها بلکه حفظ و تامین مالکیت می داند.

]]>
مدارا و مسئولیت روشنفکر http://www.faratab.com/news/1448/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1 Wed, 04 May 16 05:40:57 +0430 مدارا و مسئولیت روشنفکر
ما روشن‌فکران صدها سال است که مخوف‌ترین آسیب‌ها و لطمات را زده‌ایم؛ کشتار جمعی به نام یک ایده، یک نظریه، یک تئوری، یک دین یعنی به نام آنچه خود ساخته‌ایم و ابداع خودمان است. اگر فقط ما آدم‌ها را روبه‌روی هم قرار ندهیم نتیجه‌ی بهتری بدست می آید. کسی نمی‌توا

]]>