فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 09:59:23 +0330fa لغو سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران http://www.faratab.com/news/1376/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 02 May 16 06:30:49 +0430 لغو سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران
به گزارش یک رسانۀ آلمانی، سفر رسمی زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان به ایران به دلیل ابتلای وی به بیماری لغو شده است.

]]>