فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 10:55:52 +0330fa جلد نخست کتاب «تاملی‌درباره‌ایران»اثر سيد جواد طباطبائی http://www.faratab.com/news/1325/-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C- Sun, 01 May 16 03:25:45 +0430  جلد نخست کتاب «تاملی‌درباره‌ایران»اثر سيد جواد طباطبائی
چاپ جدید کتاب سیدجواد طباطبائی با عنوان « تاملی درباره ایران» توسط انتشارات مینوی خرد منتشر شده است و روانه نمایشگاه کتاب می شود.

]]>