فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 May 22 10:09:27 +0430fa سمینار آنلاین تاثیر نتیجه انتخابات عراق بر روابط تهران بر بغداد و اربیل http://www.faratab.com/news/11881/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84 Sun, 31 Oct 21 22:51:50 +0330 سمینار آنلاین تاثیر نتیجه انتخابات عراق بر روابط تهران بر بغداد و اربیل
سخنرانان: پروفسور رضا سیمبر، د.اردشیر پشنگ و د.رحمان حریری، برگزار کننده: گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی

]]>