فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 May 22 11:18:56 +0430fa راز مرگ برخی مبتلایان جوان ایرانی به کرونا چیست؟ http://www.faratab.com/news/11877/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 31 Oct 21 17:17:47 +0330 راز مرگ برخی مبتلایان جوان ایرانی به کرونا چیست؟
دکتر پرناز پناهی داروساز بالینی در گفت و گو با فراتاب

]]>