فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 May 22 11:00:08 +0430fa گویی آوارگی سرنوشت تاریخی ما کُردهاست اما ... http://www.faratab.com/news/11875/%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-... Tue, 26 Oct 21 12:59:45 +0330 گویی آوارگی سرنوشت تاریخی ما کُردهاست اما ...
عثمان بایدمیر سیاستمدار کُرد ترکیه در گفت‌وگوی اختصاصی با فراتاب

]]>