فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:19:12 +0330fa افتتاح آموزشگاه آزاد سینمایی «ماد» اولین مرکز آموزش تخصصی فیلمبرداری سینمای ایران http://www.faratab.com/news/11813/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 14 Sep 21 12:28:31 +0430 افتتاح آموزشگاه آزاد سینمایی «ماد» اولین مرکز آموزش تخصصی فیلمبرداری سینمای ایران
مهدی اصلانی سینماگر کرمانشاهی موسس این آموزشگاه است

]]>