فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:09:38 +0330fa طالبان و احیای رویای خلافت اسلامی http://www.faratab.com/news/11787/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C- Thu, 26 Aug 21 11:56:45 +0430 طالبان و احیای رویای خلافت اسلامی
از حکومت در حال ساخت طالبان چه می‌دانیم؟ بررسی نقش شورای 12 نفره در حکومت آینده طالبان برافغانستان و جایگاه و موقعیت زنان و اقلیت‌ها

]]>