فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:22:01 +0330fa انتشار نسخه فارسی کتاب «برای تاریخ» اثر مسعود بارزانی http://www.faratab.com/news/11779/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 22 Aug 21 16:43:43 +0430 انتشار نسخه فارسی کتاب «برای تاریخ» اثر مسعود بارزانی
برای دانلود لینک این کتاب کلیک کنید

]]>