فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:45:34 +0330fa هفت دهه آب در هاون صلح کوبیدن! http://www.faratab.com/news/11774/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86%21 Tue, 17 Aug 21 13:24:25 +0430 هفت دهه آب در هاون صلح کوبیدن!
نگاهی اجمالی به پیمان‌های‌ آتش‌بس‌ موقت و نقش آمریکا در برقراری صلح میان اسرائیل و اعراب با محوریت فلسطین، در هفت دهه گذشته

]]>