فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:44:45 +0330fa دهمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای – ترم پیشرفته http://www.faratab.com/news/11765/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87 Sat, 07 Aug 21 13:21:02 +0430 دهمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای – ترم پیشرفته
یک دوره آموزشی و مهارتی مناسب برای فصل تابستان 1400، آیا تا بحال به نوشتن بطور حرفه‌ای فکر کرده‌اید؟

]]>