فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 04:25:45 +0330fa موکو از تتویی سنتی تا نمادی برای غرور ملی http://www.faratab.com/news/1554/%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C Fri, 06 May 16 22:21:10 +0430 موکو از تتویی سنتی تا نمادی برای غرور ملی
در سال های اخیر موکو فقط به یک نوع از هنر تنزل پیدا کرد و دیگر پیام های قبیله ای را در خود ندارد. امروزه موکو برای مائوری ها بیشتر پیام دهنده غرور ملی و اتحاد است. گاهی برخی افراد بعد از اینکه در زندگی خود تغییری حاصل دادند از یک سمبل ...

]]>
روز آنزاک؛ مبادا که فراموش کنیم! http://www.faratab.com/news/1264/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%9B-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%21 Wed, 27 Apr 16 14:14:22 +0430 روز آنزاک؛ مبادا که فراموش کنیم!
نماد گرامیداشت روز آنزاک، گل شقایق قرمز است که همه جا دیده می شود. علت انتخاب این گل به شعر یکی از سربازان جنگ جهانی اول که در رثای دوست کشته شده اش سروده بود برمی گردد. مردم نیوزیلند هر ساله در 25 آوریل این روز را بطور خاصی پاس می دارند

]]>