فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:30:05 +0330fa کرماشان شاری شیرینی کوردانه http://www.faratab.com/news/11737/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87 Thu, 29 Jul 21 14:45:18 +0430 کرماشان شاری شیرینی کوردانه
انتشار متن کامل گفت‌وگوی انتقادی-تحلیلی اردشیر پشنگ با هفته نامه صدای آزادی در باب مسائل فرهنگی و توسعه ای در کرماشان

]]>