فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:26:13 +0330fa ثبت جهانی هورامان توسط یونسکو http://www.faratab.com/news/11735/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88 Tue, 27 Jul 21 15:00:41 +0430 ثبت جهانی هورامان توسط یونسکو
در 44مین نشست سالانه یونسکو سرانجام هورامان به عنوان میراث مشترک جهانی پذیرفته شد

]]>