فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:52:33 +0330fa مزیت‌های روانسر در رونق بخشیدن به صنعت گردشگری هورامان http://www.faratab.com/news/11950/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86 Mon, 03 Jan 22 14:15:53 +0330 مزیت‌های روانسر در رونق بخشیدن به صنعت گردشگری هورامان
فردین رحیمی - کارشناس ارشد شهرسازی

]]>
ثبت جهانی هورامان توسط یونسکو http://www.faratab.com/news/11735/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88 Tue, 27 Jul 21 15:00:41 +0430 ثبت جهانی هورامان توسط یونسکو
در 44مین نشست سالانه یونسکو سرانجام هورامان به عنوان میراث مشترک جهانی پذیرفته شد

]]>