فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:35:00 +0330fa کسب نخستین مدال طلای ایران در المپیک توسط تیرانداز کُرد ایلامی http://www.faratab.com/news/11727/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C Sat, 24 Jul 21 13:32:54 +0430 کسب نخستین مدال طلای ایران در المپیک توسط تیرانداز کُرد ایلامی
بررسی زندگینامه و کارنامه حرفه ای جواد فروغی پرستار و تیرانداز کُرد ایلام

]]>