فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:15:16 +0330fa فراخوان مقاله و آثار پژوهشی فصلنامه‌ی «توسعه و آینده پژوهی» http://www.faratab.com/news/11720/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C%C2%A0%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%C2%AB%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C%C2%BB Wed, 21 Jul 21 01:14:04 +0430 فراخوان مقاله و آثار پژوهشی فصلنامه‌ی «توسعه و آینده پژوهی»

]]>