فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 27 Jan 22 06:38:16 +0330fa سلسله شدادیان کُرد در قفقاز http://www.faratab.com/news/11714/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2 Sun, 18 Jul 21 12:23:30 +0430 سلسله شدادیان کُرد در قفقاز
کُردها یکی از ساکنان تاریخی منطقه قفقاز هستند که در قرن بیستم با توافقات پشت پرده استالین با اتاترک مجبور به ...

]]>