فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:18:32 +0330fa خاموشی دردناک صدای شمشال استاد جافر زلکه‌ای http://www.faratab.com/news/11713/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%B2%D9%84%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Thu, 15 Jul 21 20:04:52 +0430 خاموشی دردناک صدای شمشال استاد جافر زلکه‌ای
تصاویر صحنه تصادف + زندگینامه جعفر محمدی‌زاده استاد ساز کُردی شمشال در یک نگاه

]]>