فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 16:05:54 +0330fa مسکو میزبان نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کُردی http://www.faratab.com/news/11703/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Sun, 11 Jul 21 14:40:36 +0430 مسکو میزبان نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کُردی
چرا روسیه با میزبانی مسکو نخستین جشنواره بین المللی فیلم کُرد را برگزار می‌کند؟

]]>