فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:31:25 +0330fa اکران «بی سرزمین» با بازی «به‌روژ ئاکره‌یی» نامزد دو دوره جایزه ادبی هوشنگ گلشیری در عراق http://www.faratab.com/news/11700/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%C2%AB%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DA%98-%D8%A6%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%DB%8C%C2%BB-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sun, 04 Jul 21 15:00:17 +0430 اکران «بی سرزمین» با بازی «به‌روژ ئاکره‌یی» نامزد دو دوره جایزه ادبی هوشنگ گلشیری در عراق
«به‌روژ ئاکره‌یی» شاعر، عکاس و داستان‌نویس سرشناس کُرد و همچنین نامزد دو دوره جایزه ادبی هوشنگ گلشیری ...

]]>