فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:01:01 +0330fa آمریکا کدام سایت‌های ایرانی و عراقی را مسدود کرد؟ http://www.faratab.com/news/11685/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Wed, 23 Jun 21 12:11:16 +0430 آمریکا کدام سایت‌های ایرانی و عراقی را مسدود کرد؟
دولت جو بایدن در اقدامی هماهنگ 33 وبسایت ایرانی و عراقی را بست!

]]>