فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:36:53 +0330fa اسامی نهایی همراه با تعداد رای اعضای شوراهای شهر در همه شهرستان‌های استان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11673/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Sun, 20 Jun 21 13:41:11 +0430 اسامی نهایی همراه با تعداد رای اعضای شوراهای شهر در همه شهرستان‌های استان کرمانشاه
انتشار لیست دقیق اعضای منتخب شوراهای کرمانشاه، جوانرود، پاوه، روانسر، قصرشیرین، هرسین، ثلاث باباجانی، اسلام آبادغرب، سرپل ذهاب، باینگان، شاهو، صحنه و ...

]]>