فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:32:13 +0330fa ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران شد http://www.faratab.com/news/11671/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Sat, 19 Jun 21 14:11:50 +0430 ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران شد
ابراهیم رئیسی با کسب بیش از 62 درصد آرا به عنوان رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

]]>