فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:09:11 +0330fa اولین واکنش علی لاریجانی به رد صلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری 1400 http://www.faratab.com/news/11662/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-1400 Tue, 25 May 21 14:52:13 +0430 اولین واکنش علی لاریجانی به رد صلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری 1400
برای رفع مشکلات پیش روی ملّت، عزمی راسخ داشتم؛ اما ...

]]>