فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:29:54 +0330fa اعلام رسمی نامزدهایی تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری http://www.faratab.com/news/11661/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C Tue, 25 May 21 14:16:56 +0430 اعلام رسمی نامزدهایی تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری
علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد و اسحاق جهانگیری رد صلاحیت شدند

]]>