فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:59:40 +0330fa ایران، ایستاده بر کمربند خشکسالی اما همچنان گرفتار بی‌برنامگی مدیریت آب! http://www.faratab.com/news/11660/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%21 Mon, 24 May 21 20:52:25 +0430 ایران، ایستاده بر کمربند خشکسالی اما همچنان گرفتار بی‌برنامگی مدیریت آب!
ایران از بین 133 کشور رتبه 132 را در مدیریت منابع آبی دارد و همچنان سیاستهای کلی مدیریت آب با مشکلات عدیده روبرو است!

]]>