فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:05:19 +0330fa چگونه یاهونیوز اختلافات قدیمی پارتی –یکیتی را دوباره زنده کرد؟ http://www.faratab.com/news/11655/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%E2%80%93%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 23 May 21 19:43:32 +0430 چگونه یاهونیوز اختلافات قدیمی پارتی –یکیتی را دوباره زنده کرد؟
رهبران کُرد اقلیم کردستان عراق از اختلاف بر سر گزارش یاهونیوز تا شرکت در کنفرانس اتحاد!

]]>