فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:33:33 +0330fa محسن رضایی، کاندیدایی با 4 شکست اما همچنان امیدوار! http://www.faratab.com/news/11654/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-4-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%21 Sun, 23 May 21 17:16:19 +0430 محسن رضایی، کاندیدایی با 4 شکست اما همچنان امیدوار!
محسن رضایی (سبزوار رضایی میرقائد) تاکنون در 4 انتخابات مختلف به پیروزی نرسیده است اما با این‌حال به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات 1400 ریاست جمهوری ثبت نام کرده است.

]]>