فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:37:28 +0330fa خاورمیانه در زیر سایه عصر نبرد پهبادها http://www.faratab.com/news/11899/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7 Thu, 11 Nov 21 16:29:00 +0330 خاورمیانه در زیر سایه عصر نبرد پهبادها
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در واکنش به افزایش حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس، یک نیروی ضربت پهپادی تشکیل می‌دهد.

]]>
یگان ضربت پهبادی آمریکا و ورود خاورمیانه به عصر نبردهای پهبادی http://www.faratab.com/news/11847/%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C Fri, 08 Oct 21 20:40:24 +0330 یگان ضربت پهبادی آمریکا و ورود خاورمیانه به عصر نبردهای پهبادی
گفت‌وگو با د.طهمورث غلامی پژوهشگر مسائل خلیج فارس
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اقدام به تشکیل نیروی ضربت پهپادی در خلیج فارس کرده است.

]]>
آیا بحران کریمه آتش جنگ سردی تازه را گرم خواهد کرد؟ http://www.faratab.com/news/11652/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Wed, 19 May 21 22:00:56 +0430 آیا بحران کریمه آتش جنگ سردی تازه را گرم خواهد کرد؟
 در پی بحران اخیر اوکراین و تنش­ها در دنباس، کشورهای اروپایی در قالب ناتو و همچنین به تنهایی از اوکراین حمایت کردند.

]]>