فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:43:36 +0330fa روحانی: می خواهیم تحریم را برداریم، اما عده ای عزاداری می کنند http://www.faratab.com/news/11648/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Wed, 19 May 21 12:07:27 +0430 روحانی: می خواهیم تحریم را برداریم، اما عده ای عزاداری می کنند

]]>