فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:58:04 +0330fa حضور سه فیلم ایرانی در بخش رقابتی چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مِنا» در کشور هلند http://www.faratab.com/news/11645/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D9%85%D9%90%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF Wed, 19 May 21 11:47:58 +0430 حضور سه فیلم ایرانی در بخش رقابتی چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مِنا» در کشور هلند

]]>