فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:49:03 +0330fa حمایت جشنواره بین‌المللی فیلم «گوتبورگ» سوئد از سینماگران کُرد http://www.faratab.com/news/11640/-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF%C2%BB-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF Thu, 13 May 21 11:31:37 +0430  حمایت جشنواره بین‌المللی فیلم «گوتبورگ» سوئد از سینماگران کُرد

]]>