فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:36:19 +0330fa صادرات 27 میلیارد متر مکعبی گاز ایران به عراق http://www.faratab.com/news/11630/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-27-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Tue, 11 May 21 13:56:05 +0430 صادرات 27 میلیارد متر مکعبی گاز ایران به عراق
وزیر نفت از افزایش صادرات روزانه گاز ایران به عراق خبر داد

]]>