فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:04:50 +0330fa برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در اربیل عراق http://www.faratab.com/news/11627/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sat, 08 May 21 11:11:42 +0430 برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در اربیل عراق
نیمه دوم خردادماه جاری اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق میزبان نمایشگاه تخصصی توانمندیهای اقتصادی و صنعتی ایران خواهد بود

]]>