فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:50:13 +0330fa صدور مجوز برای فعالیت دومین بانک عراقی در عربستان http://www.faratab.com/news/11625/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86- Fri, 07 May 21 20:19:53 +0430 صدور مجوز برای فعالیت دومین بانک عراقی در عربستان
افزایش تاثیر ارتقای روابط سیاسی بغداد -ریاض بر همکاری‌های اقتصادی

]]>