فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:08:00 +0330fa افزایش مبادلات اقتصادی چین با عراق و اقلیم کردستان به 30 میلیارد دلار در سال 2020 http://www.faratab.com/news/11624/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-30-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2020 Fri, 07 May 21 11:18:13 +0430 افزایش مبادلات اقتصادی چین با عراق و اقلیم کردستان به 30 میلیارد دلار در سال 2020
عراق در جایگاه سومین صادر کننده بزرگ نفت به چین قرار گرفته است

]]>