فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:39:46 +0330fa چشم‌ها را باید شست مرغ همسایه‌ها غاز نیست! http://www.faratab.com/news/11621/%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Thu, 06 May 21 11:24:50 +0430 چشم‌ها را باید شست مرغ همسایه‌ها غاز نیست!
چرا دیگران منطقه آزاد شدند و اورامانات هنوز نه؟

]]>