فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:35:14 +0330fa میشائیل هانکه و پدیدارشناسی بطالت http://www.faratab.com/news/11620/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AA Thu, 06 May 21 10:35:02 +0430 میشائیل هانکه و پدیدارشناسی بطالت
آکویناس، از فلاسفۀ آبای کلیسا بر این باور بود که هر سوژه یا فاعل شناسایی، در بطن خود، خدا را مورد شناسایی قرار می‌دهد (به روایت کاپلستون در تاریخ فلسفه)

]]>