فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:49:11 +0330fa توتالیتاریانیسم چینی و دموکراسی غربی در آزمایشگاه کرونا! http://www.faratab.com/news/11618/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%21 Wed, 05 May 21 16:10:12 +0430 توتالیتاریانیسم چینی و دموکراسی غربی در آزمایشگاه کرونا!
بررسی تئوریک چگونگی مقابله موفق و ناموفق 9 کشور مختلف در مقابله با ویروس کرونا

]]>