فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:15:52 +0330fa آغاز ماراتن ثبت جهانی کاروانسرای تاریخی بیستون http://www.faratab.com/news/11614/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86 Thu, 06 May 21 10:37:05 +0430 آغاز ماراتن ثبت جهانی کاروانسرای تاریخی بیستون
کاروانسرای بیستون به دلیل دارا بودن شاخصه های لازم در فهرست کاروانسراهای ایرانی برای ثبت جهانی قرار گرفت.

]]>