فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:19:03 +0330fa ارتباط بیرون از خانه غذا خوردن با افزایش ریسک مرگ زود هنگام http://www.faratab.com/news/11604/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85 Sun, 02 May 21 20:30:01 +0430 ارتباط بیرون از خانه غذا خوردن با افزایش ریسک مرگ زود هنگام
محققان ارتباط بین غذا خوردن در خارج از خانه و خطر مرگ را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که غذا خوردن در محیط های خارج از منزل به طور قابل توجهی با افزایش خطر مرگ و میر ناشی از آن ارتباط دارد.

]]>