فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:41:02 +0330fa نگاهی به رمان سبیلیات اثر اسماعیل فهد اسماعیل http://www.faratab.com/news/11584/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84 Thu, 29 Apr 21 17:49:40 +0430 نگاهی به رمان سبیلیات اثر اسماعیل فهد اسماعیل
سبیلیات به قلم «اسماعیل فهد اسماعیل» بنیان‌گذار رمان نویسی کویت است که درباره جنگ ایران و عراق نوشته شده است. این اثر جزو نامزدهای نهایی بوکر عربی انتخاب شد.

]]>