فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:21:15 +0330fa جورج فلوید کولبر! http://www.faratab.com/news/11571/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%21 Sun, 25 Apr 21 11:25:47 +0430 جورج فلوید کولبر!
به نظر می‌رسد تراژدی کچلانو و صمدی بدست پلیس ترکیه مدل خاورمیانه‌ای و ترسناک‌تر داستان جورج فلوید آمریکایی است یک نقض فاحش و جدی حقوق بشر با انگیزه‌های خاص!

]]>