فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:07:25 +0330fa کشف ارتباط مستقیم بین مسواک زدن و زوال عقل http://www.faratab.com/news/11565/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84 Fri, 23 Apr 21 19:30:02 +0430 کشف ارتباط مستقیم بین مسواک زدن و زوال عقل
گاهی در تحقیقات علمی ارتباطات عجیبی بین رفتارهای انسانی و عارضه های جسمانی در آنها پیدا می‌شود که بشر را به تفکر وادار می‌کند، یکی از تازه‌ترین این اتفاقات کشف ارتباط مستقیم بین مسواک زدن و زوال عقل است.

]]>