فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:06:50 +0330fa توضیحات نماینده اورامانات از طرح تجارت مرزنشینان (به منظور حل معضل کولبری) http://www.faratab.com/news/11558/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%28%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%29 Wed, 21 Apr 21 13:41:20 +0430 توضیحات نماینده اورامانات از طرح تجارت مرزنشینان (به منظور حل معضل کولبری)
لهونی: در تلاش برای حل معضل کولبری هستیم.

]]>