فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:37:14 +0330fa چند درصد احتمال دارد «سیارک سوم مرداد» به زمین برخورد کند؟ http://www.faratab.com/news/11610/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%C2%AB%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 03 May 21 00:00:02 +0430 چند درصد احتمال دارد «سیارک سوم مرداد» به زمین برخورد کند؟
روز قبل رسانه ها به نقل از سایت ناسا خبر برخورد سیارکی به زمین در روز سوم مرداد را منتشر کردند.

]]>
سیارکی به اندازه اقیانوس پیما از کنار زمین می گذرد http://www.faratab.com/news/11551/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF Wed, 21 Apr 21 13:20:02 +0430 سیارکی به اندازه اقیانوس پیما از کنار زمین می گذرد
شنبه هفته آینده یک سیارک به اندازه کشتی اقیانوس پیما با سرعت۱۳ کیلومتر برثانیه از کنار زمین می گذرد.

]]>